คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัฐพล นาคส้มป่อย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวรรณ ยืนคำพะเนาว์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอรรถชัย ชาญศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิตติมา หลงมัจฉา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาพร ม่วงจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภัทรา สุภาษิต
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2