กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปิยรัตน์ โสกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอิสรีย์ สวนสวรรค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุนารีย์ จิตรัมย์