กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พลฯนิมิตร แปลงไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2