กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนงลักษณ์ แสนคนึง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางมิ่งมณี ยังสุขเกษม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิลาสิณี โพธิ์วิเศษ