คณะผู้บริหาร

นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา