พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
โรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์
บุคลากร
- พัฒนาบุคลากรให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น
- พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้และทันต่อเหตุการณ์
- พัฒนาบุคลากรให้ทำงานด้วยจิตและวิญญาณของความเป็นครู
- พัฒนาบุคคลากรให้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขโดยเน้นความสามัคคี
ผู้เรียน
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพทางด้านวิชาการและกีฬา
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์นำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องเหมาะสม
ชุมชน
-
ชุมชนร่วมวางแผนและพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน
- ชุมชนร่วมแสวงหาแหล่งเรียนรู้
- ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอน