วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน