ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชำนิ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ตำบลชำนิ  อำเภอชำนิ   จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110   โทรศัพท์ 044- 609140 โทรสาร 044- 609140  เว็ปไซด์  (อยู่ในช่วงปรับปรุง)  E- mail chamni @ buriram.org

           ตั้งเมื่อวันที่  17 กันยายน  2477  นายอำเภอเป็นผู้ตั้ง  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านหนองปล่อง 1   วัดโพธิ์คงคา (วัดบ้านสิงห์)  ตำบลหนองปล่อง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งครั้งแรกอาศัยศาลาวัดชนะตาราม (วัดบ้านชำนิ )  ตำบลหนองปล่อง เป็นที่ทำการสอนใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดชนะตาราม  เปิดเรียนครั้งแรก  มีนักเรียน  94  คน  ครู 1 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายสนม  ถมวงศ์  วันที่  14  สิงหาคม  ..2479 แยกเป็นเอกเทศชั่วคราว อาศัยวัดชนะตาราม (วัดบ้านชำนิ) ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองปล่อง  4 

(วัดชนะตาราม)   ต่อมาทางราชการแยกตำบลใหม่เป็นตำบลชำนิ  จึงเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านชำนิ  (วัดชนะตาราม)  เปิดทำการสอนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4 ปีการศึกษา 2499  โรงเรียนได้ย้ายมาตั้งใหม่ที่บ้านชำนิ หมู่ที่  4  โดยประชาชนร่วมกันบริจาค สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและเปลี่ยนโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านชำนิ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4       

           ปีการศึกษา 2517  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 - 7  และขอขยายการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ปีการศึกษา 2521 ทางราชการประกาศใช้หลักสูตรใหม่โดยจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคบังคับ 6  ปี คือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2539 ได้รับพิจารณาเป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาและเปิดขยายการศึกษาถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา  2541ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตและเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลชำนิ  ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544   ปีการศึกษา2548  ผ่านการประเมินโรงเรียน  1  อำเภอ 1  โรงเรียนในฝัน  ปีการศึกษา  2552 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนแกนนำการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

          ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3 ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษาปีที่  1-2  จำนวน  61  คน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  247  คนและระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3  จำนวน  116  คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  424  คน  ผู้บริหาร  1  คน  ครู 19 คน  พนักงานราชการครู  3  คน  พนักงานธุรการ  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง  1  คน