ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 008
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 293,629
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 511,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 869,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 1,684,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 300,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 1,200 ,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 68,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 111,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 86,313
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 213000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2517
งบประมาณ : 35,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักองค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 85,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 124,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..